Laternenfest mit Paddy Kelly, Kerstin Ott, Glashaus